Thứ Tư, 17/07/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
189 082 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
172 533 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
625 590
761 610 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
702 602
977 093
586 368 471 649 BA
100N
BA
5TR
635 876 046 057
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N