Thứ Sáu, 17/01/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
324 547 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
353 540 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
173 917
356 660 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
144 307
533 253
396 350 051 016 BA
100N
BA
5TR
013 897 507 175
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N