Thứ Hai, 16/12/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
593 145 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
500 578 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
843 358
895 077 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
574 358
052 496
500 729 553 655 BA
100N
BA
5TR
078 606 579 834
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N