Thứ Sáu, 15/05/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
826 771 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
838 976 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
489 696
580 786 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
180 902
764 876
826 133 416 762 BA
100N
BA
5TR
504 665 406 635
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N