Thứ Tư, 15/01/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
143 101 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
590 442 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
307 747
411 237 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
336 955
779 224
674 066 454 411 BA
100N
BA
5TR
457 164 670 520
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N