Thứ Tư, 13/11/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
493 927 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
868 361 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
213 583
515 427 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
903 864
789 151
078 370 525 170 BA
100N
BA
5TR
854 845 954 091
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N