Thứ Sáu, 12/07/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
841 406 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
546 445 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
613 005
230 474 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
384 846
513 593
343 258 461 747 BA
100N
BA
5TR
070 489 524 660
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N