Thứ Tư, 12/02/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
163 546 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
048 681 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
839 939
816 316 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
133 672
473 646
640 973 963 717 BA
100N
BA
5TR
584 772 626 963
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N