Thứ Tư, 11/05/2022

KẾT QUẢ 3D 3D+
961 929 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
405 217 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
730 898
705 865 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
251 629
704 787
849 655 253 347 BA
100N
BA
5TR
931 328 732 840
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N