Thứ Tư, 10/07/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
029 181 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
199 017 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
571 772
804 984 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
099 107
137 084
108 698 119 076 BA
100N
BA
5TR
474 754 221 056
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N