Thứ Sáu, 09/08/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
476 730 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
251 735 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
285 878
191 760 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
167 663
805 881
683 227 860 656 BA
100N
BA
5TR
060 403 759 010
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N