Thứ Sáu, 08/05/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
273 377 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
566 846 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
543 972
341 315 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
564 474
188 596
835 927 400 955 BA
100N
BA
5TR
728 438 027 026
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N