Thứ Hai, 07/10/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
998 476 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
352 259 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
265 131
954 227 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
357 838
894 500
598 680 083 655 BA
100N
BA
5TR
269 988 918 474
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N