Thứ Tư, 07/08/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
749 333 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
460 176 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
299 596
039 875 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
337 846
149 338
309 721 304 636 BA
100N
BA
5TR
840 314 113 537
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N