Thứ Sáu, 07/02/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
824 521 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
354 291 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
853 215
256 019 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
016 510
291 524
379 180 967 062 BA
100N
BA
5TR
338 947 199 206
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N