Thứ Sáu, 06/12/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
525 506 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
064 902 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
453 949
844 836 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
277 635
136 034
592 531 590 989 BA
100N
BA
5TR
453 636 811 454
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N