Thứ Sáu, 06/09/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
720 868 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
725 195 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
384 204
684 235 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
915 679
751 721
125 924 737 826 BA
100N
BA
5TR
125 954 810 802
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N