Thứ Hai, 05/08/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
983 640 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
947 281 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
799 799
104 720 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
334 189
884 871
291 163 119 944 BA
100N
BA
5TR
212 116 756 026
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N