Thứ Sáu, 05/07/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
043 061 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
445 584 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
020 125
557 587 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
906 766
712 809
370 132 696 185 BA
100N
BA
5TR
985 772 230 420
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N