Thứ Tư, 05/02/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
341 057 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
080 906 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
124 489
545 439 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
329 409
466 099
243 270 623 804 BA
100N
BA
5TR
616 365 088 813
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N