Thứ Hai, 04/11/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
102 655 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
756 867 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
121 374
148 241 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
551 530
318 156
655 675 709 117 BA
100N
BA
5TR
335 375 561 428
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N