Thứ Tư, 04/03/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
940 204 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
086 610 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
327 230
283 855 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
200 878
369 986
933 874 645 027 BA
100N
BA
5TR
436 425 193 261
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N