Thứ Sáu, 03/07/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
998 144 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
457 984 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
859 226
960 458 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
486 022
654 138
807 206 854 164 BA
100N
BA
5TR
478 681 573 358
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N