Thứ Tư, 03/06/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
251 537 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
446 400 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
246 109
057 043 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
946 243
751 216
833 276 364 158 BA
100N
BA
5TR
228 533 203 142
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N