Thứ Hai, 03/06/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
447 179 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
671 249 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
073 217
560 428 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
908 146
012 640
946 879 156 181 BA
100N
BA
5TR
905 747 802 095
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N