Thứ Sáu, 03/01/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
860 208 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
240 210 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
296 048
727 870 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
040 059
059 627
852 720 076 966 BA
100N
BA
5TR
837 588 980 774
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N