Thứ Hai, 02/12/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
230 703 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
691 465 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
662 133
607 212 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
865 099
045 895
232 932 442 898 BA
100N
BA
5TR
627 330 200 303
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N