Thứ Sáu, 02/08/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
114 087 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
016 452 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
040 579
561 812 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
316 503
564 997
737 084 764 502 BA
100N
BA
5TR
736 088 200 697
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N