Thứ Tư, 02/06/2021

KẾT QUẢ 3D 3D+
104 555 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
481 038 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
421 922
968 549 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
999 769
669 529
533 030 277 237 BA
100N
BA
5TR
993 935 314 928
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N