Thứ Hai, 02/03/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
323 895 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
787 062 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
745 864
549 796 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
948 660
307 776
370 893 322 965 BA
100N
BA
5TR
068 446 289 470
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N