Thứ Sáu, 01/05/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
176 928 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
843 370 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
625 703
569 324 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
121 930
854 867
153 816 421 700 BA
100N
BA
5TR
070 939 331 085
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N