Thứ Tư, 01/01/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
144 558 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
144 176 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
073 070
608 100 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
439 046
894 116
861 365 380 117 BA
100N
BA
5TR
335 199 330 204
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N