Thứ Ba, 23/08/2022

068743ĐB
2TỶ
743068KK
400TR
805400NHẤT
30TR
543380
536493NHÌ
10TR
422261
010494
850981133537BA
4TR
157452302813
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N