Thứ Ba, 19/10/2021

702929ĐB
2TỶ
929702KK
400TR
984204NHẤT
30TR
900942
126330NHÌ
10TR
882903
217369
047907407134BA
4TR
332059434123
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N