Thứ Ba, 18/10/2022

734155ĐB
2TỶ
155734KK
400TR
465195NHẤT
30TR
267506
023162NHÌ
10TR
692531
507368
422890147315BA
4TR
405269019920
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N