Thứ Năm, 13/01/2022

773499ĐB
2TỶ
499773KK
400TR
654782NHẤT
30TR
381875
159936NHÌ
10TR
121939
408387
886440785078BA
4TR
129852573738
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N