Thứ Ba, 05/04/2022

857661ĐB
2TỶ
661857KK
400TR
923871NHẤT
30TR
010317
437454NHÌ
10TR
123234
558981
905985081076BA
4TR
811047041032
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N