Thứ Năm, 03/11/2022

769829ĐB
2TỶ
829769KK
400TR
029529NHẤT
30TR
367709
731450NHÌ
10TR
141150
861590
488089793566BA
4TR
112114873220
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N