Thứ Bảy, 02/04/2022

228709ĐB
2TỶ
709228KK
400TR
885440NHẤT
30TR
299265
531009NHÌ
10TR
909222
608176
887817241498BA
4TR
798704527619
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N