Thứ Sáu, 10/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
341743NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
849403NHÌ
350N
NHÌ
40TR
362155
820568BA
210N
BA
10TR
699692
931449
511329788477KK
100N

5TR
089705336343
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N