Thứ Sáu, 04/09/2020

KẾT QUẢ3D3D+
449531NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
322321NHÌ
350N
NHÌ
40TR
351502
434709BA
210N
BA
10TR
031049
134772
000511975604KK
100N

5TR
062036692630
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N