Thứ Bảy, 29/04/2023

142 616 ĐB
2TỶ
616 142 KK
400TR
665 882 NHẤT
30TR
157 006
298 954 NHÌ
10TR
232 279
605 376
350 578 649 731 BA
4TR
636 208 586 948
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N