Thứ Ba, 25/04/2023

993 109 ĐB
2TỶ
109 993 KK
400TR
015 819 NHẤT
30TR
735 853
823 099 NHÌ
10TR
794 346
269 246
964 552 496 298 BA
4TR
500 127 347 370
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N