Thứ Ba, 20/06/2023

629 846 ĐB
2TỶ
846 629 KK
400TR
252 534 NHẤT
30TR
967 520
013 520 NHÌ
10TR
382 325
306 244
872 229 532 438 BA
4TR
598 562 909 790
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N