Thứ Năm, 18/05/2023

979 682 ĐB
2TỶ
682 979 KK
400TR
366 376 NHẤT
30TR
110 920
665 956 NHÌ
10TR
338 207
851 935
190 799 474 659 BA
4TR
231 254 340 014
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N