Thứ Bảy, 09/09/2023

547 535 ĐB
2TỶ
535 547 KK
400TR
908 107 NHẤT
30TR
620 579
202 424 NHÌ
10TR
537 571
809 611
813 990 019 078 BA
4TR
708 986 159 734
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N