Thứ Ba, 30/08/2022

948832ĐB
2TỶ
832948KK
400TR
425290NHẤT
30TR
607416
630124NHÌ
10TR
443012
283000
490715110082BA
4TR
066059566238
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N