Thứ Bảy, 29/10/2022

785982ĐB
2TỶ
982785KK
400TR
527779NHẤT
30TR
529469
475191NHÌ
10TR
293701
266214
301392570278BA
4TR
630798341911
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N