Thứ Năm, 28/10/2021

998244ĐB
2TỶ
244998KK
400TR
796599NHẤT
30TR
310183
046118NHÌ
10TR
687068
327154
768964150097BA
4TR
204336404194
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N