Thứ Năm, 27/10/2022

593035ĐB
2TỶ
035593KK
400TR
278767NHẤT
30TR
619053
792217NHÌ
10TR
171820
183871
256980977624BA
4TR
257415262785
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N